Размер текст:

Aa Aa Aa
печат

Политика на фирматаДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководството на „ЕЛ” ЕООД – гр. Русе

    Ръководството, в лицето на Управителя, официално обявява Политиката по качеството, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО

е насочена към постоянното подобряване качеството на извършваните от дружеството услуги при проектирането, изграждането, ремонта и инженеринга на енергийни обекти до 750 кV и изпитванията в лабораторията за електроизмервания при стриктно спазване на изискванията на заинтересованите лица и на законовите и нормативните изисквания.

    В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, като взема предвид контекста на дружеството, ръководството определя своите стратегически цели по качеството:

 • - Пълно и точно определяне на контекста на „ЕЛ“ ЕООД, гр. Русе и периодичното му преразглеждане в постоянно променящата се бизнес среда на града и страната за ясно разбиране на вътрешните и външни обстоятелства влияещи върху ключовите елементи на СУК, като нейният обхват, процеси, политика, планиране, цели, рискове и възможности.
 • - Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел извършването на електромонтажни услуги от фирмата в пълно съответствие на тези и на другите заинтересованите страни изисквания.
 • - Осъществяване на активно и ангажирано лидерство на ръководството, което да осигури единство на цели, ръководство и вътрешна среда за осигуряване на планираното качество на извършваните електромонтажни услуги от дружеството.
 • - Привличане и ангажиране на персонала от всички нива във фирмата към изпълнение на регламентите на СУК и на изискванията и очакванията на заинтересованите страни, чрез неговото непрекъснато информиране, обучение, повишаване на компетентността и квалификацията, осъзнаване, мотивиране и приобщаване.
 • - Ефикасно управление на процесите на СУК чрез точното и пълно определяне на техните входни и изходни елементи, периодична оценка от определените отговорници на процесите с помощта на ефикасни критерии и методи и подобряване с резултатни коригиращи действия.
 • - Точно идентифициране и периодична оценка на риска на процесите на СУК от отговорниците на процеси с определяне на ефикасни мерки за въздействие върху риска и развитие на благоприятните въздействия.
 • - Управление и на бизнес дейностите и ресурсите като процеси, което да осигури лидерски позиции на дружеството на пазара за електромонтажни услуги и подобряване на финансовите резултати.
 • - Непрекъснато подобряване на ефикасността на СУК чрез прилагане на ефикасни коригиращи действия, произтичащи от анализа на констатираните и потенциалните несъответствия по отношение на СУК и на извършваните електромонтажни услуги от дружеството.
 • - Вземане на аргументирани решения на база анализиране и оценяване на данни и информация за извършваните електромонтажни услуги от фирмата.
 • - Изграждане и поддържане на взаимноизгодни взаимоотношения с външните доставчици на процеси, продукти и услуги, а така също и с подизпълнители и външни сътрудници.

За реализиране на Политиката и стратегическите цели по качеството като Управител на „ЕЛ” ЕООД – гр. Русе

Д Е К Л А Р И Р А М

Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки ресурси за поддържане и постоянно подобряване на Системата за управление на качеството по изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководството на „ЕЛ” ЕООД – гр. Русе

    Ръководството на Дружеството, представлявано от Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА, за да бъде разгласена, разбрана, прилагана и поддържана от целия персонал и оповестена пред заинтересованите страни и пред обществеността

ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

на ръководството е да опазва здравето на персонала и на обществеността в града и районите където извършва електромонтажни услуги чрез непрекъснато подобряване на екологичното състояние на въздуха, водата и почвата

    В съответствие с така обявената Политика по околната среда, ръководството поема ангажимент за:

 • - Пълно и точно определяне на контекста на „ЕЛ“ ЕООД, гр. Русе и аспектите на околната среда от неговите дейности по проектиране, изграждане, ремонт и инженеринг на енергийни обекти до 750 kV и периодичното им преразглеждане в постоянно променящата се бизнес среда на града и страната за ясно разбиране на вътрешните и външни обстоятелства влияещи върху ключовите елементи на СУОС, като нейният обхват, процеси, политика, планиране, цели, рискове и възможности.
 • - Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите страни, които са свързани със системата за управление по околна среда, както и задъженията за спазване от дружеството по околна среда
 • - Предотвратяване замърсяването на околната среда и при възможност минимизиране на всяко вредно въздействие върху околната среда от извършваните дейности в дружеството по проектиране, изграждане, ремонт и инженеринг на енергийни обекти до 750 kV.
 • - Намаляване на генерираните от дейностите на дружеството отпадъци и икономично потребление на ресурси – материали, горива, електроенергия и вода.
 • - Спазване на законовите и нормативни документи по отношение на околната среда, както и на вътрешните критерии, които дружеството приема да съблюдава по отношение околната среда.
 • - Осигуряване на прозрачност на дейностите по разработването, внедряването и поддържането на Система за управление на околната среда за заинтересованите страни (персонала на дружеството, собствениците, клиентите, доставчиците и местната общественост).
 • - Непрекъснато подобряване на Системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015.

Като УПРАВИТЕЛ на „ЕЛ” ЕООД – гр. Русе

Д Е К Л А Р И Р А М

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С АНГАЖИРАНОСТТА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТНОСТТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководството на „ЕЛ” ЕООД – гр. Русе

за политиката по здраве и безопасност при работа

    Политиката на ръководството на „ЕЛ” ЕООД – гр. Русе по здраве и безопасност при работа е насочена към постоянното осигуряване и подобряване на здравословни и безопасни условия на труд за своите работници и служители при извършваните от дружеството услуги при проектирането, изграждането, ремонта и инженеринга на енергийни обекти до 750 kV и изпитванията в лабораторията за електроизмервания при стриктно спазване на изискванията на заинтересованите лица и на законовите и нормативни изисквания..

    Ръководството на Дружеството разглежда здравето и безопасността на своя персонал като неделима част от управлението на дружеството и поема задължението да въведе и поддържа добри практики в тази насока във всички свои дейности. Надяваме се положителното ни отношение и подход да са пример и стимул за нашия персонал, който да приеме и прилага всички вътрешно фирмени регламенти и програми, касаещи здравословните и безопасни условия на труд. Нашата убеденост в това отношение се основава и на нашия девиз “Успехът на „ЕЛ” ЕООД – гр. Русе върви ръка за ръка с благополучието на персонала!”

    Ръководството се задължава да създаде необходимите предпоставки в дружеството за спазване на всички законови изисквания, свързани със здравето, безопасността и благополучието по време на работа на целия персонал.

    В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА като взема предвид контекста на дружеството, ръководството определя своите стратегически цели по здраве и безопасност при работа:

 • - Пълно и точно определяне на контекста на „ЕЛ" ЕООД, гр. Русе и периодичното му преразглеждане в постоянно променящата се бизнес среда на града и страната за ясно разбиране на вътрешните и външни обстоятелства влияещи върху ключовите елементи на СУЗБР, като нейният обхват, процеси, политика, планиране, цели, рискове и възможности;
 • - Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията работниците и другите заинтересовани страни (държавни и регулаторни органи, доставчици, подизпълнители, собственици, представители на работниците и дp.), пo отношение на СУЗБР и определяне кои от тези потребности и очаквания се приемат от ръководството за задължителни;
 • - Осъществяване на активно и ангажирано лидерство на ръководството, което да осигури единство на цели, ръководство и безопасна вътрешна среда за осигуряване на планираните безопасни условия на труд при извършваните електромонтажни услуги от дружеството;
 • - Ефикасно управление на процесите на СУЗБР чрез точното и пълно определяне на техните входни и изходни елементи, периодична оценка от определените отговорници на процесите с помощта на ефикасни критерии и методи и подобряване с резултатни коригиращи действия;
 • - Точно идентифициране и периодична оценка на риска на процесите на СУЗБР от отговорниците на процеси с определяне на ефикасни мерки за въздействие върху риска и развитие на благоприятните въздействия;
 • - Елеминиране на опасностите и намаляване на рисковете на ЗБР за работещите във връзка с извършваните електромонтажни услуги, транспортирането и съхранението на потенциално опасни вещества и предмети с приемането на ефикасни мерки за неговото минимизиране;
 • - Пълно осигуряване и поддържане инфраструктура, машини и оборудване, които да са безопасни и без всякакви рискове за здравето при работа;
 • - Пълно осигуряване и поддържане безопасна работна среда, в т. ч. всички средства за достъп до работните места и аварийните изходи;
 • - Пълно осигуряване и поддържане на такава информация, инструкции и обучение, каквито са необходими, за да осигури здравословна и безопасна работна среда за целия персонал;
 • - Непрекъснато подобряване на ефикасността на СУЗБР чрез прилагане на ефикасни коригиращи действия, произтичащи от анализа на констатираните и потенциалните несъответствия по отношение на СУЗБР и на извършваните електромонтажни услуги от дружеството.

За реализиране на Политиката и стратегическите цели по здраве и безопасност при работа като Управител на „ЕЛ" ЕООД - гр. Русе

Д Е К Л А Р И Р А М

Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки ресурси за поддържане и постоянно подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа по изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 45001:2018.Публикувана: 10.03.2008г.

Последна редакция: 06.01.2020г.Политика на фирмата

ISO 9001:2008 BS ОНSАS 18001:2007 ISO 14001:2004