Размер текст:

Aa Aa Aa
печат

Контакт

За контакт:

"ЕЛ" ЕООД
гр. Русе
7004 П.К 20
ул. Търговска №9
факс +359 82/500-701
тел. +359 82/500-700 - управител
тел. +359 82/500-702 - гл. инженер
тел. +359 82/500-703 - счетоводство
тел. +359 82/500-704 - ел. лаборатория
тел. +359 82/500-705 - технически отдел
E-MAIL: office@el-bg.com

ISO 9001:2008 BS ОНSАS 18001:2007 ISO 14001:2004